Lapuan ja Seinäjoen poliisiasemien homeongelmat

Kirjallinen kysymys KK 886/2009
Linkki alkuperäiseen asiakirjaan

Esityksen sisältö

15.10.2009 päivätyssä sisäasiainministerin vastauksessa laatimaani kirjalliseen kysymykseen (KK 783/2009 vp) todetaan mm. seuraavaa: "Palvelupisteverkostosta on 28 marraskuuta 2009 annettu sisäasiainministeriön päätös. Edustaja Vistbackan kysymyksessä mainittu poliisiasemien homeongelma ei ollut tiedossa tätä päätöstä tehtäessä. Sisäasiainministeriön poliisiosasto selvittää tilanteen ja ryhtyy toimenpiteisiin, jotta henkilöstön terveys ei vaarannu."

Hämmästelen tätä vastauksen osaa, sillä esimerkiksi jo vuoden 2006 huhtikuussa jättämässäni kirjallisessa kysymyksessä (KK 291/2006 vp) tuotiin selkeästi ilmi tämä homeongelma Lapuan virastotalon poliisiasemalla. Saamieni tietojen mukaan Lapuan poliisiaseman sisäilman ongelmista, kuten myös Seinäjoen poliisilaitoksen vastaavasta tilanteesta, on tullut tietoa ministeriöön myös muistakin lähteistä. Näin ollen toivoisin sisäasiainministeriltä tarkennettua vastausta siihen, miten ministe­riössä on huomioitu ko. poliisilaitosten homeongelmat ja niiden aiheuttamat työntekijöiden sairastumiset, sekä siihen, onko ministeriössä ollut tietoa näistä em. sisäilmaongelmista.

Vistbacka Raimo /ps

Mihin välittömiin toimiin aiotaan ryhtyä Lapuan ja Seinäjoen poliisiasemien sisäilmaongelmien poistamiseksi ja työntekijöiden terveyden suojelemiseksi ja

milloin sisäasiainministeriössä saatiin tietoa perusteluissa mainituista ongelmista ja miten näitä tietoja on ministe­riössä käsitelty?

Sisäasiainministeri Holmlund Anne

Hallintorakenteen uudistamisen yhteydessä 28 päivänä marraskuuta 2008 tehdyn palveluverkkopäätöksen valmisteluvaiheessa tarkasteltiin toimipisteitä työsuunnitelmassa määriteltyjen kriteerien perusteella. Kriteerejä täyttämättö­mien mutta säilytettäväksi esitettyjen toimipisteiden tuli omata muita erityisiä, säilyttämistä puoltavia syitä. Koska tämän päätöksen valmistelussa Lapuan ja Seinäjoen toimipisteiden homeongelmaa ei tuotu erityisenä seikkana esille, syntyi edustaja Vistbackan aikaisempaan kirjalliseen kysymykseen (KK 783/2009 vp) annetta­van vastauksen virkamiesvalmistelussa se väärä mielikuva, että sisäasiainministeriössä ei oltaisi asiasta tietoisia. Tosiasiassa sekä Lapuan että Seinäjoen toimitilojen sisäilmaongelmat olivat sisäasiainministeriön tiedossa.

Lapualla on tehty sisäilmaongelman toteamisen jälkeen useita korjauksia vuosina 2001— 2006. Alkuvuodesta 2009 henkilöstölle on ilmaantunut uudelleen sisäilman aiheuttamaksi epäiltyjä oireita, jolloin Etelä-Pohjanmaan poliisilaitos on edellyttänyt kiinteistön omistajaa ryhtymään toimiin asian selvittämiseksi ja korjaamiseksi. Korjauksia on tehty, ja Työterveyslaitoksen asiantuntija on tehnyt kiinteistössä syyskuussa 2009 tutkimuksia, joiden tulokset eivät vielä ole käytettävissä. Lapuan poliisiasemalla on pidetty työsuojelutarkastus 7 päivänä lokakuuta 2009, jolloin työsuojelutarkastaja on edellyttänyt rakennusteknisen selvityksen tekemistä koko rakennuksesta, ja työnantaja on velvoitettu tekemään kyseisen selvityksen pohjalta riskien ar­vioinnin ja määrittelemään aikataulutetut toimet niiden poistamiseksi. Seurantatarkastus on määrätty pidettäväksi marraskuussa 2009.

Seinäjoen pääpoliisiaseman toimitilojen osalta voidaan todeta, että kesällä 2009 putkirikosta kärsineissä tiloissa on aloitettu korjaus- ja kuivatustoimet sekä otettu materiaalinäytteitä, joissa on todettu kosteusvauriomikrobeja. Työsuojelutarkastus on pidetty näissä tiloissa 17 päivänä syyskuuta 2009 ja sen mukaan toimenpiteet ovat olleet riittävät. Nykyisten toimitilojen monien ongelmien vuoksi Seinäjoelle on päätetty rakentaa uusi poliisitalo.

Poliisin ylijohdon käsityksen mukaan Etelä-Pohjanmaan poliisilaitos on työolosuhteiden selvittämisen ja korjaamisen suhteen toiminut työturvallisuuslain (23.8.2002/738) edellyttämällä tavalla. Mainitun lain 8 §:n mukaan työnantajan on työolosuhteita järjestäessään otettava huo­mioon myös työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat, muun muassa terveydentilan aiheuttamat rajoitukset. Sisäasiainministeriössä on parhaillaan valmisteilla kirje, jolla ohjataan Etelä-Pohjanmaan poliisilaitosta ja Länsi-Suomen poliisin lääninjohtoa Lapuan poliisiaseman ja Seinäjoen pääpoliisiaseman sisäilmaongelman selvittämisessä ja korjaamisessa.

Sisäasiainministeriössä tullaan jatkossa kiinnittämään enemmän huomiota sisäisen valmistelun tiedonkulkuun, jotta eri toimialueet ovat paremmin tietoisia meneillään olevasta valmistelutyöstä.

Käsittelyt

  • Vireilletulo

  • Pöydällepano

  • Käsittely päättynyt