Seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäytön tutkinta

Kirjallinen kysymys KK 698/2006
Linkki alkuperäiseen asiakirjaan

Esityksen sisältö

Seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttö tulee rangaistavaksi. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa rikoslain muutos tulemaan voimaan 1. päivänä lokakuuta 2006.

Hyväksikäyttöön syyllistyy se, joka lupaamalla tai antamalla välitöntä taloudellista arvoa edustavan korvauksen saa parituksen tai ihmiskaupan kohteena olevan henkilön ryhtymään sukupuoliyhteyteen tai siihen rinnastettavaan seksuaaliseen tekoon.

Teosta tuomitaan myös se, joka ryhtyy edellä mainittuun seksuaaliseen tekoon parituksen tai ihmiskaupan kohteena olevan henkilön kanssa käyttäen hyväkseen jonkun kolmannen henkilön lupaamaa tai antamaa korvausta.

Rangaistukseksi seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäytöstä tuomitaan sakkoa tai enintään kuusi kuukautta vankeutta. Myös hyväksikäytön yritys on rangaistava.

Nykyisin voimassa olevaa rangaistussäännöstä seksuaalipalvelujen ostamisesta alle 18-vuo­tiaalta nuorelta täydennetään siten, että myös kyseisestä rikoksesta tuomitaan se, joka käyttää toisen henkilön korvaamia seksuaalipalveluja. Seksuaalipalvelujen ostamisesta nuorelta voidaan edelleenkin tuomita enintään yksi vuosi vankeutta.

Seksuaalipalvelujen myyminen ja ostaminen yleisellä paikalla on jo nykyisin rangaistavaa järjestysrikkomuksena. Siitä voidaan määrätä rikesakko tai sakko. Lokakuun alussa voimaan tuleva uusi rangaistussäännös seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäytöstä on voimassa tekopaikasta ja yhteydenottotavasta (esimerkiksi matkapuhelimen tai Internetin käyttö) riippumatta.

Seksikaupan kohteena olevien henkilöiden hyväksikäytön kriminalisoimisella pyritään suojaamaan parituksen tai ihmiskaupan kohteena olevia henkilöitä ja heikentämään paritus- ja ihmiskaupparikosten toimintaedellytyksiä.

Uuden lain tehokkuus ja vaikuttavuus seksikaupan kysynnän vähenemiseen sekä parituksen ja ihmiskaupan uhrien suojelemiseen riippuu keskeisesti siitä, kuinka poliisi tosiasiassa järjestää toimintansa uuden lain myötä. Julkisuudessa on esiintynyt lakiuudistusta vähätteleviä poliisikommentteja sekä lain valmistelun yhteydessä että vielä sen tultua harvinaisen selvin luvuin eduskunnassa hyväksytyksi. Mm. keskusrikospoliisin rikoskomisario Jaakko Sonck sanoo Helsingin Sanomien NYT-liitteen haastattelussa (21.7.2006), ettei laista ole mitään hyötyä. Kaikista haitallisinta on ollut se, että julkisuudessa on esiintynyt myös poliisikommentteja, joissa lain sisällöstä on annettu harhaanjohtava kuva. Samaisessa NYT-liitteen haastattelussa rikoskomisario Sonck väittää, että poliisi ei tekisi mitään Sihteeriopisto-nimisen nettiportaalin naisten puhelinnumeroilla, koska "ne auttavat selvittämään vain asiakassuhteita, ja siinä on tapahtunut rikos vain, jos palvelun tarjoaja on ihmiskaupan uhri". Kuitenkin uusi laki nimenomaan kriminalisoi seksin ostamisen myös parituksen kautta.

Rikoslain muutoksella (lakivaliokunnan mietintö LaVM 4/2004 vp) on jo aiemmin määritelty paritus hyvin laajasti mm. siten, että nettisivujen kautta organisoitu seksikauppa on paritusta. Lakivaliokunnan meitinnössä LaVM 10/2006 vpkerrotaan seuraavanlaisesti tyypillisimmät esimerkkitilanteet, joissa voidaan olosuhteiden nojalla päätellä, että kyseessä on paritus: "Ehdotetun uuden tunnusmerkistön mukaisten tekojen voidaan arvioida varsin usein tapahtuvan sellaisissa olosuhteissa, joissa tekijä mieltää tilanteen tunnusmerkistön syyksiluettavuusvaatimuksen täyttävällä tavalla. Tavallisesti kyse lienee eräänlaisista tyyppitilanteista, joissa toiminnan tietyt piirteet viittaavat siihen, että teon kohteena oleva henkilö on tunnusmerkistössä erikseen mainitun rikoksen uhri. Paritukseen tyypillisesti viittaavina piirteinä voidaan pitää esimerkiksi sitä, että kohteeseen saadaan yhteys välikäden kautta tai että korvaus suoritetaan muulle henkiölle kuin teon kohteelle. Paritukseen viittaa usein myös se, että henkilö tietoverkossa ilmoittaa valmiudestaan maksulliseen seksuaalisuhteeseen tavalla, joka osoittaa tällaisen ilmoituksen olevan osa järjestäytyneesti suunniteltua laajempaa kokonaisuutta. Näin voi olla esimerkiksi, jos samalla tietoverkkosivustolla on useiden eri henkilöiden samankaltaisia ilmoituksia. Ihmiskauppaan viittaavana piirteenä voidaan puolestaan pitää esimerkiksi sitä, että teon kohteena olevan henkilön liikkumisvapautta on havaittavasti rajoitettu tai että teon kohteena oleva henkilö ei ole psyykkisesti täysin toimintakykyinen."

On selvää, ettei poliisin kaltainen suuri organisaatio voi mitään sille, jos muutamat yksittäiset sen jäsenet eivät tunne lainsäädäntöä tai katsovat asiakseen vähätellä eduskunnan säätämien lakien merkitystä. Sen sijaan on oleellista, että poliisin ylin johto huolehtii siitä, että poliisit on kunnolla koulutettu tietämään uuden lain todellisen sisällön ja että poliisi toimissaan osoittaa, että se kunnioittaa eduskunnan säätämiä lakeja ja tekee voitavansa ihmiskaupan ja parituksen kitkemiseksi. Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että lain voimaantulon yhteydessä poliisi tiedottaa ja kouluttaa väkeänsä niin, ettei sen parissa elä esim. väärä käsitys siitä, että laki koskee vain ihmiskaupan uhrien asiakkaita. Niin ikään on selvää, että poliisin pitää perehtyä Ruotsin kokemuksiin, joissa seksin ostamisesta on saatu tuomioita pääsääntöisesti niissä tapauksissa, joissa on tutkittu ihmiskauppaa tai paritusrikollisuutta. Toisin sanoen uusi laki antaa Suomen poliisille tosi­asiassa hyvin samankaltaiset toimintamahdollisuudet kuin Ruotsin vielä hieman pidemmälle menevä kaiken seksin oston kriminalisoiva lainsäädäntö. On syytä muistuttaa, että uuden rikostunnusmerkistön lisäksi jää voimaan järjestyslain kielto ostaa tai myydä seksiä julkisilla paikoilla, kuten kapakoissa, yökerhoissa ja kadulla. Lisäksi on syytä korjata poliisin taholta silloin tällöin esitetty väärä tulkinta, että ostosta ei voida rangaista, ennen kuin mahdollinen paritus- tai ihmiskaupparikos on lainvoimaisella tuomiolla tuomittu.

Lakivaliokunta kirjoittaa yllä mainituista ­asioista mm. seuraavasti: "Käytännössä ehdotetun tunnusmerkistön mukaiset rikokset paljastunevat esimerkiksi paritusrikosta tutkittaessa. Lakivaliokunta muistuttaa tässä yhteydessä samalla siitä, että jos teon kohteen asemasta esimerkiksi paritusrikoksen uhrina ei saada näyttöä, teko voi tulla kuitenkin rangaistavaksi järjestyslain mukaan, koska valiokunnan jäljempänä tekemän ehdotuksen mukaan seksuaalipalvelujen ostaminen yleisellä paikalla olisi edelleen kiellettyä. Nyt esillä olevan tunnusmerkistön mukaisesta rikoksesta rankaiseminen ei toisaalta edellytä, että pykälässä mainituista parituksesta tai ihmiskaupasta olisi annettu lainvoimainen tuomio. Säännöksen sanamuoto ei myöskään edellytä, että esimerkiksi parittajan henkilöllisyys tai paritusrikoksen muut yksityiskohdat olisi selvitetty."

Suomen poliisi on tunnetusti poikkeuksellisen hyvän peruskoulutuksen omaavaa, ja sen kyky omaksua jatkokoulutuksella uutta tietoa hakee vertaistaan maailmalta. Koulutuksen lisäksi uuden lain tehokkaan valvomisen kannalta on tärkeää, että poliisi pystyy teoillaan osoittamaan, että se pitää uutta lakia tärkeänä ja että se tulee tehokkaasti tutkimaan parituksen ja ihmiskaupan asiakasvirtoja sekä saattamaan nämä seksikaupan asiakkaat syyteharkintaan. Erityisen tärkeää tämä on siksi, että poliisi on itsekin ilmoittanut pitävänsä järjestäytynyttä rikollisuutta erityisen tärkeänä tutkintakohteena ja nimennyt järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen toiminnan ensi vuodelle erityiseksi painopistealueeksi. Kaikille lienee selvää, että paritus- ja ihmiskauppa ovat keskeisiä järjestäytyneen rikollisuuden toimintamuotoja ja että parittajilta mm. paritusnettisivujen kautta seksiä ostavat lihottavat usein järjestäytyneen rikollisuuden tilipussia.

Brax Tuija /vihr

Mihin toimenpiteisiin poliisi on ryhtynyt sisäisessä koulutuksessaan ja tutkintavoimavarojensa kohdistamisessa, että lokakuun alussa voimaan tulevan seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttöä koskevan uuden lain noudattamista tulee tehokkaasti valvottua?

Sisäasiainministeri Rajamäki Kari

Seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttö tuli rangaistavaksi 1.10.2006 lähtien. ­Uudistuksen myötä seksin ostaminen on rikos, jos seksin myyjä on parituksen tai ihmiskaupan uhri. Uuden lain yhtenä tavoitteena onkin paritus- ja ihmiskaupparikollisuuden toimintaedellytysten heikentäminen Suomessa.

Ihmiskauppa on osa kansainvälistä vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta. Sen yksi toimintamuoto on naisilla käytävä kauppa. Suomessa sen keskeisin ilmenemismuoto on prostituutio. Prostituution taustalla on usein rikoksia tai toimintaa, jolla on haitallinen vaikutus yhteiskuntarauhaan sekä yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen.

Sisäasiainministeriö suhtautuu ihmiskaupan ja prostituution torjuntaan erittäin vakavasti. Ihmiskauppaan liittyviä asioita on käsitelty useasti ­sisäasiainministeriön turvallisuusasiain johtoryhmässä. Ministeriön oma ihmiskaupan v­astainen toimintasuunnitelma hyväksyttiin 24.10.2005. Sillä toimeenpannaan valtioneuvoston 25.8.2005 hyväksymän Suomen kansallisen ihmiskaupan vastaisen toimintasuunnitelman ­linjaukset sisäasiainhallinnossa. Suunnitelman toimeenpanosta vastaa työryhmä, jonka vetovastuu on ministeriön ulkomaalaisosastolla. Suunnitelman mukaisen operatiivisen toiminnan koordinointia johtaa keskusrikospoliisi, jonka lisäksi työhön osallistuvat rajavartiolaitos, ulkomaalaisvirasto ja paikallispoliisi. Suunnitelman mukaisesti keskusrikospoliisi on tehostanut ihmiskaupparikosten torjuntaa siirtämällä voimavaroja torjuntaan liittyviin operatiivisiin tehtäviin. Rajavartiolaitos, syyttäjälaitos ja keskusrikospoliisi ovat myös aloittaneet yhteistyön ihmiskauppa­rikosten torjunnan tehostamiseksi.

Sisäasiainministeriön ihmiskaupan vastainen toimintasuunnitelma sisältää runsaasti konkreettisia toimenpiteitä ihmiskaupan uhrien tunnistamiseksi, ihmiskaupan ehkäisemiseksi, uhrien auttamiseksi, ihmiskauppaan syyllistyneiden vastuuseen saattamiseksi sekä tiedon ja tietoisuuden lisäämiseksi ihmiskaupasta. Toimintasuunnitelma edellyttää, että kaikki ihmiskauppakysymysten parissa työskentelevät sisäasiainhallinnon virkamiehet koulutetaan ihmiskaupan uh­rien tunnistamiseen. Suomen edustustoissa ulkomailla olevien yhdyshenkilöiden toiminnalla pyritään puolestaan tunnistamaan ihmiskauppa jo lähtömaassa.

Kansainvälisellä tasolla Suomen rikostorjuntaviranomaiset osallistuvat muun muassa Interpolin, Europolin ja Baltic Sea Region Task Force on Organized Crime -yhteistyöelimen puitteissa tehtävään ihmiskaupan vastaiseen työhön. Suomi on esimerkiksi vastuussa Baltic Sea Region Task Force:n naisten ja lasten ihmiskauppaan keskittyvän asiantuntijaryhmän toiminnasta. Edellä mainitun toimielimen alaisuudessa on parhaillaan käynnissä määräaikainen operaatio, jossa pyritään kartoittamaan Suomeen saapuvia ­ihmiskaupan kohteena olevia ryhmiä. Suomen puheenjohtajuuskaudella ihmiskaupan torjunta on esillä myös Euroopan unionissa. Esimerkiksi loka—marraskuun vaihteessa Helsingissä järjestetään ihmiskauppaa käsittelevä seminaari.

Poliisi on omalta osaltaan panostanut paritusrikollisuuden ja prostituution torjuntaan. Ihmiskauppaan liittyvät asiat kuten ihmiskaupan ­uhrien tunnistaminen, otetaan huomioon poliisioppilaitosten järjestämissä perus-, jatko- ja erikoiskoulutuksissa. Lisäksi ihmiskauppa on yleensä aina yhtenä aiheena poliisihallinnon ­ulkomaalaisasioita käsittelevissä seminaareissa. Poliisi osallistuu muiden tahojen järjestämiin koulutustilaisuuksiin ja seminaareihin myös ­ulkomailla. Muuttuvasta lainsäädännöstä tiedotetaan aktiivisesti sekä annetaan opastusta ja koulutusta niin valtakunnallisesti kuin myös työpaikkakohtaisesti kihlakuntien poliisilaitoksilla sekä valtakunnallisissa yksiköissä. Ihmiskaupan uhrien tunnistamiseen liittyvää koulutusta sisäasiainministeriön hallinnonalalla antaa erityisesti keskusrikospoliisi. Koulutusta järjestetään muun muassa keskusrikospoliisissa vireillä olevan ihmiskauppahankkeen (IHKA-hanke) kautta.

Poliisiylijohtajan päätöksellä vuoden 2007 painopistealueeksi poliisitoiminnassa on valittu järjestäytyneen rikollisuuden torjunta. Tavoitteena on entistä tehokkaampi toiminta, mikä luonnollisesti tukee myös ihmiskaupan ja parituksen torjuntaa.

Rajavartiolaitos on osaltaan parantanut koulutuksella ja yhteistyöverkostojen tehokkaammalla hyväksikäytöllä henkilöstönsä tietämystä ­ihmiskaupasta. Tämä on parantanut kykyä puuttua ihmiskauppaan liittyviin ongelmiin rajavartiolaitoksen valvoessa rajanylitysliikennettä Schengen-alueen ulkorajoilla. Ihmiskaupan torjunta on ollut yksi rajavartiolaitoksen toimintaa vuonna 2006 säätelevän rajaturvallisuuskäskyn prioriteeteista.

Kuluvana vuonna rajavartiolaitoksen toimittamien laittoman maahantulon järjestämistapausten esitutkintoihin liittyen on tullut esiin myös ihmiskauppaan viittaavia piirteitä. Tällä hetkellä (10.10.) on esitutkinnassa kaksi rikostapausta, joissa voidaan epäillä myös ihmiskauppaa.

Poliisin ylijohto on lisäksi antanut poliisiyksiköille 1.10.2006 ohjeen "Puuttuminen ihmiskauppaan ja prostituutioon sekä niihin liittyvään rikollisuuteen". Ohjeessa on annettu toimintamalleja, joissa muun muassa korostetaan toiminnan suuntaamista ihmiskaupan, naiskaupan ja prostituution harjoittajien ohella erityisesti paritusta tai laittoman maahantulon järjestämistä harjoittaviin henkilöihin. Lisäksi ohjeessa korostetaan eri viranomaisten välistä yhteistyötä sekä kaikkien niiden toimenpiteiden tärkeyttä, joilla voidaan auttaa tällaisten rikosten kohteeksi joutunutta.

Käsittelyt

  • Vireilletulo

  • Pöydällepano

  • Käsittely päättynyt