Huumekoirien käyttö julkisilla paikoilla

Kirjallinen kysymys KK 539/2014
Linkki alkuperäiseen asiakirjaan

Esityksen sisältö

Tulli ja rajavartiolaitos ovat käyttäneet menestyksekkäästi huumekoiria huumeiden löytämiseksi omilla toimialueillaan. Vaikka myös poliisilla on hyviä kokemuksia huumekoirien käytöstä, huumausainevalvontaan koulutettujen koirien käyttö julkisilla paikoilla on asetettu kyseenalaiseksi ja jopa kielletty. Pelot poliisikoirien erehtymisestä ja ihmisten asiattomasta kohtelusta ovat johtaneet poliisin toiminnan vaikeutumiseen ja estäneet huumeidenkäytön ja huumausainerikosten paljastumista ja ehkäisyä. Näin siitäkin huolimatta, että pelot on todettu pitkälti perusteettomiksi, poliisi on pyrkinyt omassa toiminnassaan tahdikkuuteen eivätkä poliisin ar­viot ole missään vaiheessa nojanneet yksinomaan poliisikoirien suorittamaan epäiltyjen tunnistamiseen.

Poliisikoiran avulla tehtävän ns. päältä haun ansiosta esimerkiksi Turussa onnistuttiin aiemmin vähentämään selvästi huumeisiin liittyviä ongelmia. Paikat rauhoittuivat ja siistiytyivät, ja esimerkiksi kauppakeskusvartijat ja ravintoloiden portieerit kiittelivät poliisikoiran läsnäoloa. Koiran käytön erityisenä etuna oli se, että se auttoi paitsi löytämään huumeita niin myös vähentämään huumetapauksia. Koiraa käyttämällä voitiin tunnistaa myös sellaisia käyttäjiä tai huumeita kaupittelevia, joita poliisi ei muuten olisi tavoittanut.

Varsinais-Suomen poliisi teki vuonna 2013 ns. päältä haun perusteella noin 240 rikosilmoitusta. Näistä Varsinais-Suomessa kiinnijääneistä 107 oli ensikertalaisia ja 20 alaikäistä. Heidän kauttaan poliisi pääsi perille myös laajemmista nuorten huumeringeistä. Ehkäpä arvokkainta koiran käytössä on nimenomaan sen mahdollistama varhainen puuttuminen alaikäisten huumeidenkäyttöön. Harva huumeidenkäyttäjä, josta ei ole vielä tullut ns. ongelmakäyttäjää, jäisi muuten kiinni. Juuri näiden ihmisten seulonta on kuitenkin avain huumehaittojen tosiasialliseen ehkäisyyn.

Virolainen Anne-Mari /kok

Mihin toimenpiteisiin hallitus on aikonut ryhtyä tehokkaan ja tuloksellisen huumeidenetsinnän sekä poliisikoirien tarkoituksenmukaisen käytön turvaamiseksi myös julkisilla paikoilla?

Sisäministeri Räsänen Päivi

Poliisikoiratoiminnalla tuetaan poliisin perustoimintaa. Poliisikoiraa käytetään erityisesti etsintä- ja jäljestämistehtävissä sekä voimankäyttövälineenä tilanteissa, joissa poliisikoiran käyttö on lain mukaan sallittua.

Poliisi käyttää huumekoiria ensisijaisesti yhtenä keinona huumausainerikollisuuden paljastamiseen. Näissä tehtävissä huumekoirat ovat tehokas viranomaistoiminnan apuväline. Niiden käyttäminen apuvälineenä huumausainerikosten paljastamiseen edellyttää aina, että koiraa käyttävällä viranomaisella on lakiin perustuva toimivalta tarkastusten toimittamiseen yksittäistapauksessa.

Jos koiran avulla tapahtuva valvonta tapahtuu ilman rikosepäilyä, tarkoittaa se puuttumista yksityisen suojaan, mikä edellyttää lain tasoista sääntelyä. Tulli, rajavartiolaitos ja vankilat voivat käyttää huumekoiraa apuna valvonnassa ilman rikosepäilyä. Näistä menettelyistä ja muista erityistilanteista on säädetty erikseen laissa.

Apulaisoikeuskansleri ja eduskunnan apulaisoikeusasiamies ovat todenneet poliisia koskevissa ratkaisuissaan (AOK 14.4.2004 1050/1/02, EOA 29.11.2013 dnrot 1870/4/13, 2061/4/13, 2186/4/13, 2187/4/13 ja 2189/4/13), että huumekoiran avulla yleisellä paikalla tehtäviä kehen tahansa kohdistuvia tarkastuksia voidaan ilman nimenomaista lainsäännöstä pitää perusoikeusnäkökulmasta arveluttavina. Tämä johtuu siitä, että tarkastuksella voidaan puuttua tarkastuksen kohteeksi joutuvan perusoikeuksiin, lähinnä yksityisyyteen ja tapauskohtaisesti myös henkilökohtaiseen koskemattomuuteen. Jos tällaisia tarkastuksia halutaan käyttää yhtenä poliisin toiminnan muotona, tulisi toiminnan perustua lainsäädäntöön.

Poliisin toimivallan tulee aina perustua lain tasoiseen säännökseen. Poliisilla ei ole oikeutta suorittaa pakkokeinolain (806/2011) mukaista henkilöntarkastusta ilman rikosepäilyä. Myös valvontavälineille tulee löytyä toimivaltuus laista. Edellä mainittuun eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätökseen liittyen Poliisihallitus on kehottanut poliisiyksiköitä pidättäytymään poliisikoiran avulla tapahtuvasta huumausaineiden katuvalvonnasta, kunnes toiminnalle on säädetty nimenomainen toimivaltasäännös.

Sisäministeriö käynnistää aiheeseen liittyvän lainsäädännön esiselvitystyön syksyllä 2014.

Käsittelyt

  • Vireilletulo

  • Pöydällepano

  • Käsittely päättynyt