Iltaopiskelijan oikeus sosiaaliturvaan ja opintotukeen

Kirjallinen kysymys KK 45/2002
Linkki alkuperäiseen asiakirjaan

Esityksen sisältö

Iltaopiskelijan asema sosiaaliturvan ja opinto­tuen suhteen on edelleen varsin epäselvä mm. sen vuoksi, että päätoimisen opiskelijan käsite on eri laeis­sa erilainen.

Työttömyysturvalain mukaan työttömyyspäivärahaa ei myönnetä päätoimiselle opiskelijalle. Työttömyysturvalain 5 b §:ssä määritellään päätoiminen opiskelu. Siinä todetaan mm., että lu­kiossa ja peruskoulussa opiskelu katsotaan aina päätoimiseksi opiskeluksi. Aikuisille tarkoitettuja lukio-opintoja, joiden laajuus on vähemmän kuin 75 kurssia, ei kuitenkaan katsota päätoimisiksi.

Toisaalta opintotuen edellytyksenä on opintojen päätoimisuus. Opintotukiasetuksessa on määritelty tarkemmin, milloin opinnot katsotaan päätoimisiksi. Yhtenä rajoituksena on, että opiskelun edellyttämän työmäärän on oltava vähintään 25 viikkotuntia, jos opintojen laajuutta ei ole määritelty opintoviikkoina. Yhdenmukaisesti työttömyysturvalain kanssa opintotukiohjeissa kerrotaan, että aikuisille tarkoitettuja lukio-opintoja aikuislukiossa tai lukion aikuislinjalla ei katsota päätoimisiksi.

Tiedossani on tapaus, jossa nuori, mutta täysi-ikäinen henkilö siirtyi päivälukiosta Rovaniemellä iltalukioon toiselle paikkakunnalle. Hän ilmoittautui työvoimatoimistoon voidakseen hakea työtä. Iltalukio-opiskelua, jossa tuntimäärä viikossa alitti 25, ei katsottu päätoimiseksi, joten hänelle ei myönnetty opintotukea. Toisaalta työvoimatoimikunnan antaman lausunnon mukaan henkilö katsottiin päätoimiseksi opiskelijaksi, joten hänellä ei katsottu olevan oikeutta työttömyysturvaan tälläkään perusteella. Lopuksi henkilö kääntyi sosiaalitoimiston puoleen. Sosiaalitoimisto myönsi väliaikaisesti tukea kahdeksi kuukaudeksi, mutta lautakunnan päätöksen mukaan hänen oli sen jälkeen "hankittava jokin muu vaihtoehtoinen rahoitus tai siirrettävä lukio-opinnot myöhempään vaiheeseen".

Iltaopiskelu on usein järkevä vaihtoehto henkilölle, joka haluaa samanaikaisesti opiskella ja olla työmarkkinoilla. Kuvatussa tapauksessa tällainen ratkaisu on kuitenkin tehty taloudellisesti mahdottomaksi. Opiskelijan toimeentuloa ei turvata millään lailla työnhaun aikana. Taloudellisesti rationaalisinta olisi luopua opiskelusta ja olla täysin toimettomana, jolloin mahdollisuudet saada työttömyysturvaa tai toimeentulotukea selvästikin paranisivat.

Tennilä Esko-Juhani /vas

Mitä hallitus aikoo tehdä, että työttömyysturvalain ja opintotukilain määritelmät päätoimisesta opiskelusta ovat yhdenmukaisia ja että myös toimeentulotukea koskevat määräykset ovat niin selkeät, etteivät iltaopiskelijat jää vaille toimeentuloturvaa?

Sosiaali- ja terveysministeri Perho Maija

Työttömyysturvalain ( 602/1984) 5 b §:n mukaan työttömyyspäivärahaa ei myönnetä päätoimiselle opiskelijalle. Työttömyysturvan kannalta päätoimisena opiskeluna pidetään muun muassa opintoja päivälukiossa. Iltalukio on mahdollista suorittaa kokopäivätyönkin ohessa, joten iltalukio-opintoja ei yleensä pidetä työttömyysturvalain tarkoittamalla tavalla päätoimisina.

Työttömyysturvalain 5 b §:n mukaan päätoimisena alkaneita opintoja on pidettävä päätoimisina opintojen päättämiseen saakka. Se seikka, että henkilö keskeyttää tai päättää päätoimisen koulutuksen ja ryhtyy välittömästi jatkamaan samoja tai vastaavia opintoja esimerkiksi iltaopiskeluna, ei oikeuta työttömyyspäivärahaan, vaan opiskelua pidetään edelleen päätoimisena. Jos henkilö on kuitenkin kokoaikatyössä olollaan ja samanaikaisesti edenneillä opinnoillaan osoittanut, ettei opiskelu ole esteenä kokoaikaisen työn vastaanottamiselle, ei häntä pidetä työttömyysturvan kannalta päätoimisena opiskelijana eikä opiskelu ole siten esteenä työttömyysturvan myöntämiselle.

Päätoimisen opiskelijan toimeentulo turvataan ensisijaisesti opintotukilain ( 65/1994) mukaisella opintotuella. Työttömyyden perusteella maksettavat etuudet tarjoavat usein yleistä opintotukea paremman toimeentulon. Tästä johtuen opiskelijat pyrkivät usein järjestämään sinällään täysipainoista opiskelua edellyttävät opintonsa iltaisin suoritettaviksi ollakseen opintorahan ja opintolainan valtiontakauksen sijasta oikeutettuja työttömyysturvaan. Esimerkiksi päivälukiossa opiskeleva henkilö saattaa siirtyä iltalukioon ja hakea opintotuen sijasta työttömyyspäivärahaa, koska iltalukion oppitunnit mahdollistavat työssäolon päivisin, jolloin hän toisaalta kompensoi vähentyneet oppitunnit lisääntyvällä etäopiskelulla. Samalla iltalukioon siirtyminen kuitenkin aiheuttaa sen, ettei henkilö ole enää oikeutettu yleiseen opintotukeen.

Opintotukilain mukainen opintotuki ja työttömyysturva eivät ole siinä mielessä toisiaan täydentäviä tai vaihtoehtoisia etuuksia, että jokaisella olisi ilman muuta oikeus jompaankumpaan etuuteen. Onkin mahdollista, että opiskelija ei aina voi kokonaan tai ei lainkaan saada toimeentuloaan turvatuksi opintotuen tai muiden opiskelua tukevien tukimuotojen avulla. Järjestelmien erilaisista lähtökohdista ja tavoitteista johtuen opintotukilain ja työttömyysturvalain päätoimista opiskelua koskevien määritelmien täydellinen yhdenmukaistaminen ei ole tarkoituksenmukaista.

Toimeentulotuesta annetun lain 2 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada toimentulotukea, jos hän on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa turvaavien muiden etuuksien avulla, muista tuloistaan tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavalla. Mikäli opiskelija ei ole kohtuullisessa ajassa saanut järjestettyä opintotukietuuksia korvaavaa rahoitusta opinnoilleen, ei toimeentulotukihakemusta kuitenkaan voida kokonaan hylätä tällä perusteella.

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut oppaan toimeentulotukilain soveltajille (Oppaita 2001:1). Oppaassa annetaan ratkaisuohjeita, jotka perustuvat sosiaali- ja terveysministeriön tulkintaan lain sisällöstä. Tulkintalinjauksissa on otettu huomioon myös oikeuskäytäntöä. Opas on jaettu kaikkiin kuntiin, ja lisäksi se on saatavissa sähköisesti sosiaali- ja terveysministeriön Internet-sivuilta. Ministeriö korostaa, että toimeentulotuen myöntämiseen liittyy tapauskohtaista harkintaa. Tämän vuoksi täysin yksiselitteisten menettelytapaohjeiden antaminen ei ole mahdollista.

Käsittelyt

  • Vireilletulo

  • Pöydällepano

  • Käsittely päättynyt