Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan ylipitkien käsittelyaikojen lyhentäminen

Kirjallinen kysymys KK 371/2010
Linkki alkuperäiseen asiakirjaan

Esityksen sisältö

Tein 16.3.2009 kirjallisen kysymyksen ( KK 194/2009 vp) sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan käsittelyajoista. Kysyin silloin, mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä kohtuuttoman pitkiksi venyneiden käsittelyaikojen lyhentämiseksi.

Vastauksessaan sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä luetteli käsittelyaikojen lyhentämiseksi suoritettuja toimenpiteitä ja arvioi, että 1.8.2008 voimaan tulleen lainmuutoksen vaikutukset muutoksenhakulautakunnan käsittelemien valitusasioiden määriin vaikuttavat täysimääräisesti vasta vuonna 2009.

Voimme nyt todeta, että käsittelyajat eivät ole lyhentyneet lainkaan vaan päinvastoin pidentyneet. Vuonna 2008 keskimääräinen käsittelyaika oli noin 16 kuukautta. Vuonna 2009 keskimääräinen käsittelyaika venyi 17 kuukauteen. Yksittäisen asian käsittely on pahimmillaan kestänyt yli kaksi ja puoli vuotta, kun tavoiteltava enimmäiskäsittelyaika on puoli vuotta. Valituksia on käsittelyssä yli 30 000.

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen antoi 20.4.2010 ratkaisun koskien sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan käsittelyaikoja. Apulaisoikeuskansleri toteaa muun muassa, että valitusten käsittelyaika muutoksenhakulautakunnassa on kohtuuttoman pitkä eikä se täytä perustuslain vaatimuksia. Muutoksenhakulautakunnan toimintaa on apulaisoikeuskanslerin mukaan kehitetty jonkin verran myönteiseen suuntaan, mutta toimenpiteet eivät ole olleet riittäviä.

Söderman Jacob /sd

Mihin kiireellisiin toimenpiteisiin hallitus aikoo apulaisoikeuskanslerin 20.4.2010 antaman ratkaisun johdosta ryhtyä sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan käsittelyaikojen lyhentämiseksi vastaamaan perustuslain vaatimuksia?

Sosiaali- ja terveysministeri Hyssälä Liisa

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta (muutoksenhakulautakunta) on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva lakisääteinen lautakuntatyyppinen muutoksenhakuelin. Muutoksenhakulautakunta toimii ensimmäisenä muutoksenhakuasteena valtaosassa Kansaneläkelaitoksen tekemistä päätöksistä. Muutoksenhakulautakunnan päätöksistä voi edelleen valittaa vakuutusoikeuteen. Muutoksenhakulautakunnan toiminnasta säädetään 1.1.2007 voimaan tulleella sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetulla lailla (1299/2006).

Muutoksenhakulautakunnan toiminta on pahoin ruuhkautunut, mikä on johtanut käsittelyaikojen kasvuun. Ruuhkautumiseen on vaikuttanut valitusasioiden lukumäärän kasvu 2000-luvulla sekä vuonna 2007 tehty organisaatiouudistus, jossa tarkastuslautakunta ja alueelliset sosiaalivakuutuslautakunnat yhdistettiin valtakunnalliseksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnaksi. Vuoden 2009 lopussa valitusten keskimääräinen käsittelyaika oli noin 17 kuukautta. Tätä ei voi pitää kansalaisten oikeusturvan toteutumisen kannalta kohtuullisena.

Sosiaali- ja terveysministeriö on toiminut aktiivisesti tilanteen parantamiseksi ja seuraa tilanteen kehittymistä jatkuvasti. Muutoksenhakulautakunnan resursseja on lisätty ja johtamista on vahvistettu. Käsittelyaikojen nopeuttamiseksi on myös tehty muutoksia niin lainsäädäntöön kuin muutoksenhakulautakunnan käsittelyprosesseihinkin.

Myönnettyjen lisäresurssien turvin muutoksenhakulautakuntaan on palkattu lisähenkilöstöä. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan henkilöstön määrä on kaksinkertaistunut vuodesta 2003 vuoteen 2009. Tehtyjen toimenpiteiden ansiosta muutoksenhakulautakunnan käsittelyaikojen kasvu on taittunut vuonna 2009 ja muutoksenhakulautakunta pystyi käsittelemään valituksia 30 prosenttia enemmän kuin vuonna 2008. Vuonna 2009 muutoksenhakulautakunta ratkaisi enemmän valitusasioita kuin vuoden aikana tuli vireille. Sama kehitys on jatkunut tänä vuonna, ja tammi—maaliskuun aikana on ratkaistu 1 450 valitusta enemmän kuin on tullut sisään.

Vaikka kehitys muutoksenhakulautakunnan käsittelyajoissa on oikeansuuntainen, tarvitaan vielä lisätoimia ja resursseja käsittelyaikojen lyhentämiseksi ja syntyneen ruuhkan purkamiseksi. Muutoksenhakulautakunnan työskentelyprosessien kehittäminen jatkuu edelleen. Uutena toimenpiteenä muutoksenhakulautakunnan työprosessien kehittämistarpeet auditoidaan vuoden 2010 aikana ulkopuolisen arvioijan avulla. Tässä yhteydessä arvioidaan myös Kansaneläkelaitoksen prosesseja, joilla voi olla merkitystä muutoksenhakulautakunnan käsittelyaikojen kannalta. Myös muutoksenhakulautakunnan sähköisen asianhallintajärjestelmän ja sähköisten yhteyk­sien kehittämistä jatketaan eri työvaiheiden sujuvoittamiseksi.

Kuten aiemmin mainitsin, lautakunta on saanut työhönsä lisäresursseja, mutta ministeriö esittää vielä uusia voimavaroja valtion talousarvioprosessin yhteydessä. Lisätyövoimaa tarvitaan myös siksi, että lautakunnan käsiteltävänä on kokonaan uusia asiaryhmiä, kuten vaikeavammaisten tulkkauspalveluja ja elatustukia koskevat valitukset. Lisäksi taloudellinen taantuma on lisännyt käsiteltävien asioiden määrää.

Muutoksenhakulautakunnan ratkaisukyvyn lisäämisen ohella pyritään vähentämään valitusten määrää kehittämällä niitä prosesseja, jotka edeltävät muutoksenhakuvaihetta. Lautakuntaan tulevia poistohakemuksia voitaisiin vähentää esimerkiksi SATA-komitean ehdotuksen mukaisella lainsäädännön selkeyttämisellä. Ehdotuksen mukaan lainvoimaisen päätöksen purkumenettelyä kevennettäisiin tietyissä tilanteissa.

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan lisäksi lainmuutosta, jolla siirrettäisiin kansaneläkelain mukaiset työkyvyttömyyseläkeoikeutta koskevat valitusasiat työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan. Tämä vähentäisi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa käsiteltävien asioiden määrää noin 3 000 asialla vuodessa.

Ministeriö kokoaa muutoksenhakulautakunnan käsittelyaikojen lyhentämiseksi jo tehdyt toimenpiteet ja suunnitelman vielä tarvittavista toimenpiteistä ja raportoi niistä apulaisoikeuskanslerille toukokuun loppuun mennessä.

Käsittelyt

  • Vireilletulo

  • Pöydällepano

  • Käsittely päättynyt