Sosiaaliturvan muutoksenhaun pidentyneet käsittelyajat

Kirjallinen kysymys KK 194/2009
Linkki alkuperäiseen asiakirjaan

Esityksen sisältö

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annettu laki ( 1299/2006) tuli voimaan 1.1.2007. Lain tavoitteena oli yhdenmukaistaa muutoksenhakumenettelyä Kansaneläkelaitoksen etuus­asioissa sekä luoda kaksiasteinen muutoksenhakujärjestelmä. Lailla tavoiteltiin myös valitusten käsittelyaikojen lyhentämistä ja hallintolainkäyttölain menettelysäännösten toteutumisen varmistamista. Ennen lain voimaantuloa Kansaneläkelaitoksen hoitamissa toimeentuloturva-asioissa oli ollut mahdollista tehdä valitus tarkastuslautakuntaan tai viiteen sosiaalivakuutuslautakuntaan. Lain myötä alueelliset sosiaalivakuutuslautakunnat lakkautettiin ja tehtävät siirrettiin so­siaaliturvan muutoksenhakulautakunnalle. Tarkastuslautakunta nimineen ja tehtävineen muutettiin so­siaaliturvan muutoksenhakulautakunnaksi.

Hallituksen lakiesityksestä laiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta ( HE 167/2006 vp) käydyssä julkisessa keskustelussa useat so­siaalivakuutuslautakuntien jäsenet arvostelivat lakiesitystä, sillä pelättiin, että lain myötä kansalaisten oikeusturva heikkenisi ja käsittelyajat pitenisivät. Pelko käsittelyaikojen pitenemisestä osoittautui oikeaksi. Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä kertoi Helsingin Sanomissa 8.2.2008, että tarvitaan lakimuutos käsittelyjonon lyhentämiseksi. Hallitus antoi myöhemmin keväällä 2008 lakiesityksen ( HE 58/2008 vp) sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamiseksi. Lakiehdotus käsiteltiin nopeasti eduskunnassa ja laki tuli voimaan 1.8.2008. Lakimuutoksen myötä sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta jaettiin kahteen osastoon, joita johtavat päätoimiset puheenjohtajat. Toiseksi otettiin käyttöön yhden tuomarin kokoonpano, jossa muutoksenhakulautakunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ratkaisisi esittelystä yksinkertaisia asioita.

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan mukaan valitusten keskimääräinen käsittelyaika oli vuonna 2007 kolmetoista kuukautta ja vuonna 2008 se on todennäköisesti kuusitoista kuukautta. Toinen tapa arvioida valitusten tuleva käsittelyaika on jakaa käsittelemättömät valitukset sillä ratkaisumäärällä, jonka sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta on saanut ratkaistuksi kuukausittain vuonna 2008. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa ratkaistiin vuonna 2008 keskimäärin 1 400 valitusta, ja kun ratkaisemattomia valituksia oli vuoden 2008 lopussa 30 000, niin keskimääräiseksi ratkaisuajaksi saadaan 21 kuukautta.

Ratkaisemattomien valitusten määrä on lisääntynyt sen jälkeen, kun laki sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta tuli voimaan. 1.1.2007 ratkaisemattomia valituksia oli 15 275 kappaletta, kun taas vuoden 2008 lopussa ratkaisemattomia valituksia oli, kuten mainittu, yli 30 000. Ratkaisemattomien valitusten määrä on kestämätön kansalaisten oikeusturvan kannalta, ja näyttää siltä, että valituksia tulee koko ajan enemmän muutoksenhakuun kuin sosiaaliturvan muutoksenhakulauta pystyy ratkaisemaan. Viimeisimmän, tammikuun 2009 kertymätilaston mukaan valituksia tuli tammikuussa 1 961 kappaletta. Valituksia ratkaistiin 1 507. Vireillä oli 31.1.2009 ajankohdassa 30 712 valitusta. Vuoden alusta ruuhka kasvoi 454 valituksella.

Vuosi on nähtävä ehdottomana ylärajana etuusasian ratkaisuun, ja on tavoiteltava alle puolen vuoden ratkaisuaikoja.

Söderman Jacob /sd

Onko hallitus tietoinen sosiaaliturvan muutoksenhaun kohtuuttomasti pidentyneistä valitusten käsittelyajoista, ja jos on,

mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä käsittelyaikojen lyhentämiseksi?

Sosiaali- ja terveysministeri Hyssälä Liisa

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta (muutoksenhakulautakunta) on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnon alalla toimiva lakisääteinen lautakuntatyyppinen muutoksenhakuelin. Muutoksenhakulautakunta toimii ensimmäisenä muutoksenhakuasteena valtaosassa Kansaneläkelaitoksen tekemistä päätöksistä. Muutoksenhakulautakunnan päätöksistä voi edelleen valittaa vakuutusoikeuteen. Muutoksenhakulautakunnan toiminnasta säädetään 1.1.2007 voimaantulleella sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta ­an­netulla lailla (1299/2006). Lainmuutoksella selkeytettiin sosiaaliturvan muutoksenhakujärjestelmää kaksiportaiseksi siten, että kaikissa ­asioissa viimeisenä muutoksenhakuasteena so­siaalivakuutusasioissa on Vakuutusoikeus.

Lainmuutoksen seurauksena Kansaneläkelaitoksen yhteydessä toimineiden sosiaalivakuutuslautakuntien lakkauttamisen johdosta muutoksenhakulautakuntaan saapuvien valitusten lukumäärä kohosi vuonna 2007 noin 20 000 asiaan. Lisäksi sosiaalivakuutuslautakunnista siirtyi keskeneräisinä asioina muutoksenhakulautakuntaan 3 200 valitusta.

Lainmuutoksen seurauksena ratkaistavien asioiden lukumäärän kasvuun varauduttiin vuonna 2007 perustamalla muutoksenhakulautakuntaan 11 uutta esittelijän virkaa. Lisäksi muutoksenhakulautakuntaan palkattiin uutta toimistohenkilökuntaa siten, että muutoksenhakulautakunnan henkilöresurssit kasvoivat yhteensä 15 henkilötyövuodella. Muutoksenhakulautakunnan jaostorakennetta muutettiin toimivammaksi ja valituksia käsittelevien jaostojen lukumäärää lisättiin neljästä kuuteen. Muutoksenhakulautakuntaan perustettiin myös toinen päätoimisen puheenjohtajan virka helpottamaan muutoksenhakulautakunnan johtamista.

Muutoksenhakulautakunta toimii sosiaali- ja terveysministeriön tulosohjauksessa. Ministe­riön kanssa vuosittain tehtävässä tulossopimuksessa asetetaan tavoitteet seuraavan vuoden toiminnalle. Ministeriön näitä neuvotteluja koskevien valmistelevien kokousten yhteydessä ilmeni, että muutoksenhakulautakunta ei pysty ­saamistaan henkilötyövuosista huolimatta saavuttamaan sovittuja tuloksia. Vuoden 2008 tavoitteena oli 20 000 asian käsitteleminen vuoden aikana ja keskimääräisen käsittelyajan lyheneminen 11 kuukauteen.

Sittemmin uudella lailla Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta (463/2008), joka tuli voimaan 1.8.2008, pyrittiin lisäämään muutoksenhakulautakunnan toimintakykyä.

Lainmuutoksella muutoksenhakulautakunta jaettiin kahteen osastoon, joita johtavat päätoimiset puheenjohtajat. Viisijäsenisessä ratkaisukokoonpanossa käsiteltävien asioiden määrää supistettiin ja uutena menettelynä otettiin käyttöön yhden tuomarin kokoonpano, jossa muutoksenhakulautakunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ratkaisee esittelystä yksinkertaisia asioita. Lisäksi muutoksenhakulautakunnan notaareille säädettiin mahdollisuus esitellä yksinkertaisia valitusasioita. Samalla muutoksenhakulautakunnan henkilöstöä vahvistettiin määräaikaisesti 10 henkilötyövuodella. Näillä muutoksenhakulautakunta on palkannut lisää kaksi esittelijää, kahdeksan notaaria ja yhden toimistohenkilön.

Muutoksenhakulautakunnassa oli vireillä vuoden 2008 lopussa noin 30 000 käsittelemätöntä asiaa. Keskimääräinen käsittelyaika vuoden 2008 aikana oli noin 16 kuukautta. Vuoden 2008 aikana ratkaistiin 18 219 valitusasiaa. Suunta ratkaisutoiminnan kehittämisen osalta on jo myönteinen. Muutoksenhakulautakunnan kanssa käydyissä tulossopimukseen liittyvissä neuvotteluissa on ilmennyt, että muutoksenhakulautakunnan tavoite nopeuttaa ratkaisutoimintaa on jo vireillä. Tähän viittaa myös muutoksenhakulautakunnan tilastotiedot ratkaistuista asioista helmi- ja maaliskuulta 2009.

Muutoksenhakulautakunta asetettiin uudelle viisivuotiselle toimikaudelle 1.1.2009 lukien ja samalla nimitettiin myös uudet päätoimiset puheenjohtajat.

Kansalaisten oikeusturvan kannalta muutoksenhakulautakunnan nykyistä keskimääräistä 16 kuukauden käsittelyaikaa ei voida pitää kohtuullisena. Sen vuoksi sosiaali- ja terveysministeriö on edelleen tulosneuvotteluissa edellyttänyt, että muutoksenhakulautakunnassa uudistetaan työskentelytapoja ja prosesseja 1.8.2008 voimaantulleen lain ja sen edellyttämien toimintaperiaatteiden mukaisesti.

Tällä perusteella voidaan arvioida, että 1.8.2008 voimaan tulleen lainmuutoksen vaikutukset muutoksenhakulautakunnan käsittelemien valitusasioiden määriin vaikuttavat täysimääräisesti vasta vuonna 2009. Henkilöstön jaksamiseen muutoksenhakulautakunnassa ilmoitetaan kiinnitettävän erityistä huomiota, koska työtyytyväisyydellä on suora yhteys sairaus poissaoloihin ja henkilöstön vaihtuvuuteen. Muun muassa Valtiokonttorin kautta haettavan Kaiku-rahoituksen turvin vuoden 2009 keväällä toimeenpantavalla työtyytyväisyysprojektilla sekä yhdessä työterveyshuollon kanssa jatketaan henkilöstön jaksamista tukevaa toimintaa.

Käsittelyt

  • Vireilletulo

  • Pöydällepano

  • Käsittely päättynyt