Autoverotuksen uudistaminen

Kirjallinen kysymys KK 1007/2002
Linkki alkuperäiseen asiakirjaan

Esityksen sisältö

EY-tuomioistuin antoi Suomen autoverotusta koskevan päätöksensä 19.9.2002. Sen mukaan autoverojärjestelmämme oli käytettyinä maahan tuotuja autoja syrjivä. Tuomioistuimen päätöksen vuoksi tulli on laatinut uuden ohjeistuksen siitä, miten autoveron määrä jatkossa lasketaan. Hallitus ei kuitenkaan ole vieläkään antanut edes EY-tuomioistuimen päätöksen edellyttämää autoverolain muutosesitystä eduskunnalle. Perustuslain 81 §:n mukaan verosta on säädettävä lailla. Autoverotuksen osalta tilanne on siis tällä hetkellä perustuslain vastainen.

EY-tuomioistuimen päätöksestä seuraavien välttämättömien muutosten lisäksi autoverotuksemme kaipaa kiireellisesti myös entistä laajempaa kokonaisuudistusta.

Suomen autoverotus — sekä uusien että vanhojen autojen osalta — tarvitsee suunnitelmallisen uudistamisen. EY-tuomioistuimen päätös ei mitenkään korjaa vanhentuneen ja sekavan autoverojärjestelmämme suurimpia ongelmia.

Suomen henkilöautokanta on tällä hetkellä EU-maiden vanhin ja autovero toiseksi korkein. Verojärjestelmä ei ole läpinäkyvä, eikä se läheskään riittävästi ota huomioon ympäristö- ja turvallisuusnäkökohtia. Myös EU:n tuoreet linjaukset lisäävät painetta uudistuksiin.

Suunnitelmallinen autoverotuksen uudistaminen on tarpeen myös autokaupan epävarmuuden poistamiseksi ja alan työpaikkojen säilyttämiseksi. Autokannan uusiutuminen turvaa myös osaltaan verokertymää.

Autoverotuksella on edistettävä autokannan uusiutumista. Samalla autoverotuksen on kannustettava nykyistä ympäristöystävällisempien ja turvallisempien autojen hankintaan. Myös verotuksen läpinäkyvyyttä tulee lisätä. Uuden verojärjestelmän on kohdeltava oikeudenmukaisesti sekä uuden että käytetyn auton omistajia. Tavallinen perheauto on Suomessa voitava hankkia kohtuuhintaan.

Autoilun verotuksessa on pitkien etäisyyksien ja työmatkojen maassa huolehdittava siitä, että välttämättömän hyötyliikenteen verotus saadaan kohtuulliselle tasolle. Samalla on huolehdittava siitä, että auton käytön kokonaiskustannukset eivät kasva.

Autoverotuksen kokonaisuudistus on toteutettava riittävän pitkän siirtymäajan puitteissa, jotta autojen markkinoinnille ei aiheuteta tarpeettomia häiriöitä.

Ala-Nissilä Olavi /kesk

Milloin hallitus aikoo antaa eduskunnalle EY-tuomioistuimen päätöksestä seuraavan autoverolain muutosesityksen, jotta nyt vallitseva perustuslain vastainen oikeustila saadaan korjatuksi ja

aikooko hallitus samassa yhteydessä käynnistää entistä laajemman autoverotuksen kokonaisuudistuksen, jotta autoverotus saadaan läpinäkyväksi ja entistä ympäristöohjaavammaksi ja jotta tavallisen perheauton hinta laskee kohtuulliselle tasolle?

Valtiovarainministeri Niinistö Sauli

EY-tuomioistuimen antaman ratkaisun jälkeen tullilaitos on tehnyt käytettynä verotettavalle ajoneuvolle kaksi verolaskelmaa, joista toisen avulla poistetaan tuomioistuimen kielletyksi katsoman kaupan portaan vaikutus käytettynä maahan tuotavien ajoneuvojen verotukseen ja toisen avulla vielä varmistetaan, ettei ajoneuvosta kannettava vero ylitä sitä veron määrää, joka on jäljellä Suomessa käytössä olevassa samanlaisessa ajoneuvossa. Kahden laskelman käyttämisellä varmistetaan toisaalta verovelvollisen oikeudet voimassa olevan autoverolain mukaiseen verokohteluun ja toisaalta se, että verotuksen lopputulos ei ole syrjivä. Verovelvolliselle pannaan maksuun näistä laskelmista saatu alhaisempi veron määrä.

Tuomioistuimen ratkaisun edellyttämät muutokset autoverotukseen ovat valmisteilla. Muutostarpeet koskevat lähinnä käytettynä maahan tuotavien ajoneuvojen verotusta syrjimättömän verokohtelun varmistamiseksi. Lisäksi, vaikkei tuomioistuimen ratkaisu sitä välttämättä edellytä, valmistelussa on yhtenä lähtökohtana pidetty siirtymistä henkilöautojen verotuksessa nykyisestä tuontihintaan perustuvasta veropohjasta maan sisäisiin kuluttajahintoihin perustuvaksi. Tällä pyritään osaltaan parantamaan verotuksen läpinäkyvyyttä.

Valmistelussa on otettu huomioon myös kysymyksessä tarkoitetut ympäristönäkökohdat. On selvitetty, miten ajoneuvokannan kehitystä voitaisiin ohjata verotuksen avulla energian käyttöä ja pakokaasupäästöjä pienentävään suuntaan. Tällaisten mallien toteuttaminen autoverotuksessa on kuitenkin ongelmallista etenkin EY-oikeudellisiin näkökohtiin liittyvistä syistä silloin, kun vero kohdistuu käytettynä maahan tuotaviin ajoneuvoihin. Kun tällaista taloudellista ohjausta ei ole kohdistettu Suomessa jo käytössä oleviin ajoneuvoihin, joita on pidettävä käytettynä maahan tuotujen ajoneuvojen kanssa kilpailevina ajoneuvoina, veroa voidaan pitää EY-oikeudessa kielletyn verosyrjinnän vastaisena. Tämä syrjintäkielto oli olennaisena sisältönä myös edellä mainitussa EY-tuomioistuimen antamassa ennakkoratkaisussa.

EY-tuomioistuimen annettua ennakkoratkaisunsa ja nyttemmin myös korkeimman hallinto-oikeuden annettua asiassa päätöksensä hallitus voi antaa autoverolain muuttamista koskevan esityksen. Asiaa käsiteltiin hallituksen talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa 17.12.2002, jossa sovittiin samalla sekä uusien että käytettynä maahan tuotavien autojen autoveron tason alentamisesta noin kuudenneksella. Lisäksi hallitus päätti valmistella seuraavia hallitusneuvotteluja varten siirtymistä ympäristötekijöihin perustuvaan ­auton käyttömaksuun, jolloin henkilöautojen verotuksen painopiste siirtyisi käytön verotuksen suuntaan.

Käsittelyt

  • Vireilletulo

  • Pöydällepano

  • Käsittely päättynyt